Viktig miljøinvestering

Et nytt landstrømanlegg ble nylig satt i drift ved Aibels verft i Haugesund. Det reduserer CO2-utslippene fra verftet med inntil 34 tonn i døgnet.

A new shore power facility was recently put into operation at Aibel’s yard in Haugesund. In total, the facility may reduce CO2 emissions from the yard with up to 34 tons every day.

Skip og andre installasjoner som ligger til kai ved verftet har tidligere vært driftet ved hjelp av dieselgeneratorer. Det har sine klare ulemper i forhold til virkningsgrad, støy og luftforurensning. Gleden var derfor stor da verftet i vår fikk 5,5 millioner kroner i støtte fra Enova til etablering av et landstrømanlegg.

– Sammenliknet med dieselgeneratorer sparer landstrømanlegget miljøet for utslipp av opp mot 34 tonn CO2 per døgn, forteller verftsleder Tom Falkeid fornøyd.

40 – 50 ships, in addition to some rigs, dock at Aibel’s yard in Haugesund each year. Instead of supplying them with power from noisy diesel generators, they may now be connected to the yard’s onshore power facility.
Mellom 40 og 50 skip, i tillegg til enkelte rigger, legger hvert år til kai ved Aibels verft i Haugesund. I stedet for å få strøm fra støyende dieselgeneratorer, kan de nå bli koplet opp til verftets landstrømanlegg.

Landstrømanlegget består av to omformerkontaintere som kan flyttes rundt på kaiområdet etter behov. I dag leverer det strøm til skip som er inne for vedlikehold og andre oppdrag. Neste år skal det også brukes i forbindelse med uttestingsfasen av plattformdekket til Johan Sverdrup boreplattformen.  

– I tillegg til miljøgevinstene, gjør landstrømanlegget også at vi kan levere langt rimeligere kraft til prosjektene våre. Det betyr mye i dagens marked. At vi kan gi kundene våre bedre priser, er med på å sikre arbeidsplasser ved verftet, påpeker Falkeid.

The facility is easily operated from inside the converter containers. Here, Johan Magne Waka (left), who is responsible for quayside power supply, and Yard Manager Tom Falkeid, also keep track of consumption.
Anlegget kan enkelt betjenes fra innsiden av omformerkontainerne. Her får John Magne Waka (t.v.), som er ansvarlig for kraftforsyningen til kaianlegget, og verftsleder Tom Falkeid også oversikt over forbruket.

Aibel har selv etablert anlegget, mens selve omformerutstyret er levert av Petro Support West. Hver omformerkontainer kan levere 20.000 kWt i døgnet – nok til å dekke strømbehovet for en enebolig i et helt år. 

Published None Updated 2016-12-23, 08:53 CET

Side-alternativer