• Det kunden trenger

    Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

Prosjekter på rett kjøl

Som totalleverandør kan vi tilby våre kunder kontinuitet, sammenheng og vedvarende høy kvalitet fra første skisse til ferdig prosjekt.
Her kan du lese mer om de ulike prosjektfasene (EPCIC) og hvordan vi jobber for å holde alle prosjekter på rett kjøl. 

Studier
Gjennom studier og såkalte FEEDs (Front End Engineering Design) avdekker Aibel muligheter og hjelper kundene med å finne den optimale løsningen for sitt prosjekt. Anbefalingene blir gitt i tråd med kundens kriterier. 

Gjennom flere års erfaring i bransjen sitter selskapet på spesialkompetanse om krav, standarder, utfordringer og bærekraftige løsninger til både norsk og internasjonal sokkel. Tidligere oppdrag inkluderer blant annet studier og konseptløsninger for produksjonsskip (FPSO), utvikling av kondensat/gassfelt under høyt trykk og temperatur, økt oljeutvinning, vindparker og landanlegg. 

Prosjektering
Prosjektering er hjørnesteinen i Aibels virksomhet. Våre ingeniørtjenester dekker alle disipliner, noe som gjør oss i stand til å gjennomføre et bredt spekter av oppgaver. 

Ingeniørene er involvert i alle faser av et prosjekt, men er gjerne mest framtredende idet en går i gang med detaljplanlegging. I denne fasen blir ethvert aspekt ved prosjektet utdypet. Gjennom modelleringer, tegninger og spesifikasjoner blir det lagd en komplett beskrivelse som inkluderer for eksempel materialkrav, mål og spesifikasjoner av levetid. 

Innkjøp
Innkjøp av produkter og materialer er en kritisk faktor for å holde prosjekter på rett kjøl. Forsinkelser i leveranser kan ha stor betydning for tidsplanen til et prosjekt. Like viktig er det å sikre at alle leveranser og produkter holder avtalt pris og kvalitet, og at alt som inngår i nye installasjoner innfrir gjeldende krav.   

En del av Aibels innkjøpsstrategi er å bygge opp en database med foretrukne, godkjente leverandører. Alle som vil bli leverandør til Aibel må derfor først gjennom en prekvalifisering, hvor dokumenterte resultater og oppfyllelse av etiske retningslinjer er sentralt. 

Fabrikasjon
Aibel har to verft i verdensklasse, ett i Laem Chabang i Thailand og ett i Haugesund Norge. Begge verftene har kapasitet nok til å bygge og sammenstille store, nye moduler. Ved verftet i Haugesund blir det også utført prefabrikasjon til Aibels vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. 

Les mer om Aibels verft her

Installasjon
En vellykket installasjon avhenger av god planlegging fra første stund i prosjektet. Det er mange hensyn som skal overveies. Nye deler må tilpasses den eksisterende strukturen. I Aibel jobber vi også målrettet med å tilrettelegge for at installasjonen kan foregå mest mulig effektivt, med minimal påvirkning av andre systemer og den pågående produksjonen. 

Moderne teknologi, med bruk av for eksempel direkte videooverføring, har brøytet vei for nye samarbeidsformer mellom offshorepersonell og landorganisasjonen i Aibel. Det betyr at flere oppgaver kan løses fra land, og at felles problemstillinger kan avklares raskt og effektivt. 

Mekanisk fullføring/igangkjøring
For å bli klassifisert som mekanisk fullført, må struktur, rørarbeid, elektriske installasjoner, instrumenter og automasjon, så vel som grensesnitt til for eksempel rørnett, være ferdigstilt, testet og overført til kunden. 

I Aibel jobber vi hardt for å ivareta at alle våre prosjekt blir mekanisk fullført til avtalt tid. Vi har utviklet en egen handlingsmodell kalt Quality in Execution som fokuserer på risikohåndtering, presisjon og læring. Den er et viktig hjelpemiddel for å sørge for at alt arbeid blir utført på best mulig måte og ikke minst for å ivareta at vi hele tiden jobber sikkert. 

Når et system eller deler av et system er mekanisk fullført, starter igangkjøringsaktivitetene. I denne fasen blir den operative delen av prosjektet testet for å kontrollere at alt fungerer i tråd med avtalte krav og spesifikasjoner. Aibel har lang erfaring også med denne typen aktiviteter, som ofte blir gjort i tett samarbeid med kunden.