Samfunn og arbeidsforhold

Vi mener at vi gir et betydelig positivt bidrag til samfunnet gjennom vår forretningsvirksomhet.

Vi forstår også at samfunnet setter rammene for vår virksomhet. Vi mener derfor vi har et ansvar overfor samfunnet om å fortsette å skape tjenester, sysselsetting og forretningsmuligheter som tilføre verdi.

Singapore office

Aibel tiltrekker, beholder og utvikler dedikerte og dyktige folk med forskjellig bakgrunn, og engasjerer seg med et bredt spekter av interessenter, inkludert lokalsamfunn, for å maksimere fordelene for vår virksomhet og samfunnet.

Vi respekterer grunnleggende arbeidslivsrettigheter både i egen organisasjon og i leverandørkjeden. Dette gjelder blant annet forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid, minstealder, ikke-diskriminering, foreningsfrihet og kollektive forhandlinger, anstendige lønninger og regulert arbeidstid. I tilfeller hvor lokale lover angir en lavere standard enn internasjonale standarder, etterstreber vi å oppfylle den høyeste standarden.  


Vi forplikter oss til å være en god samfunnsborger, og derfor:

  • Følger vi Menneskerettighetserklæringen og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet (Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work). 
  • Vi respekterer de ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. 

  • Vi har som mål å involvere ansatte og deres eventuelle rettmessige representanter i utviklingen av selskapet.

  • Vil vi bestrebe oss på å være en leder innenfor forretningsetikk.

  • Vil vi arbeide for å være et attraktivt selskap for ansatte og forretningspartnere – som skaper verdier, er ansvarlig og engasjert.
  • Vil vi opprettholde dialogen med samfunnets representanter med mål om å fremme åpenhet og bærekraftig utvikling.

Les mer om hva vi gjør:
Unge forskerspirer inntok Aibel
Aibel bidrar til naturfagsutdannelse